Check In

Check Out

Please Select

Best Rate Guarantee

ห้องประชุมเดอฮัก

32 ตร.ม. (8.2x4x3.1 ตร.ม.) | 30 ท่าน

ห้องประชุมและสัมมนา สามารถรองรับผู้เข้าประชุมได้ถึง 20 ท่าน ครบครันด้วยอุปกรณ์เครื่องฉายและจอโปรเจคเตอร์ รวมถึงอินเทอร์เน็ตไร้สาย

รายละเอียดห้องประชุม

 Theater

 (จำนวนท่าน)

Class room

(จำนวนท่าน)

จัดเลี้ยง

แบบโต๊ะกลม

(จำนวนท่าน)

Cocktail

(จำนวนท่าน)

U/l Shape

(จำนวนท่าน)

โต๊ะยาว

(จำนวนท่าน)

        30        25        20          -        20        20