Check In

Check Out

Please Select

Best Rate Guarantee

ห้องประชุม De Embrace-Grand Ballroom

170 ตร.ม. (10x17x4.5 ตร.ม.)| 150 ท่าน

ห้องประชุม De Embrace-Grand Ballroom  สามารถรองรับผู้เข้าประชุมได้ถึง 150 ท่าน ครบครันด้วยอุปกรณ์เครื่องฉายและจอโปรเจคเตอร์ เวที รวมถึงอินเทอร์เน็ตไร้สาย

รายละเอียดห้องจัดเลี้ยง

Theater

(จำนวนท่าน)

Class room

(จำนวนท่าน)

    จัดเลี้ยง

แบบโต๊ะกลม

(จำนวนท่าน)

Cocktail

(จำนวนท่าน)

U/l Shape

(จำนวนท่าน)

    โต๊ะยาว

(จำนวนท่าน)

  120 - 150  100 - 140        140  120 - 150         45         80